Ljus framtid för VI-reggae

Amerikanska Jungfruöarna har de senaste tio åren blivit en kraft att räkna med i reggaen, framför allt i USA.  Men i Europa har genomslaget låtit vänta på sig. Reggaemani har pratat med producenten och skivbolagsägaren Laurent ”Tippy” Alfred för att höra mer om scenen.

Amerikanska Jungfruöarna är en självständig del av USA, som bäst kan beskrivas som ett turistparadis. De tre huvudöarna St Thomas, St John och St Croix ligger i västra Västindien strax öster om Puerto Rico. Den största ön – St Croix – har omkring 60 000 invånare och är basen för en typ av reggae som populärt kallas Virgin Islands reggae (VI-reggae).

Ögruppen ligger precis som Jamaica i Karibiska havet. Men det finns fler gemensamma nämnare än så. Exempelvis har rastafarireligionen haft fäste på öarna sedan många år.

Laurent "Tippy" Alfred i sin studio på St Croix

Laurent "Tippy" Alfred i sin studio på St Croix

– Om du frågar äldre rastas härifrån så säger de att rastafari funnits på St Croix och St Thomas ända sedan 1930- och 1940-talen. Det är inte långt efter att religionen startade på Jamaica. Så reggae, som är kärnan i rastakulturen, har funnits här under lång tid, skriver Laurent ”Tippy” Alfred, producent och ägare till skivbolaget I Grade med bas på St Croix, i ett mejl till Reggaemani.
 
Startade redan på 70-talet
Han berättar att den första reggaeinspelningen som han känner till är Ras Abijah från St Thomas, som släppte plattan Ras Abijah vs. The Beast redan 1979. Men det finns fler pionjärer än så.
– Zeus and the Kasha Heads, The Zioneers, Umoja, Inner Vision och självklart Midnite är några som var tidiga med reggae. Midnite bildades kring 1989, åtta år innan de släppte sin första platta Unpolished. Den skivan inleder den nutida scenen här, skriver Tippy, och fortsätter:

– Sedan dess har det startats åtskilliga studior och produktionshus, exempelvis Glamorous Records, Sound VIzion och I Grade.

Midnite är grunden
Tippy beskriver känslan som unik och betydligt mer skiftande än vad många tror. Det finns exempelvis inte ett enhetligt VI-sound.

– Midnite är grunden för all reggae härifrån. Deras sound är helt klart dominerande och något de flesta associerar med VI-reggae. Tunga basgångar, lågt tempo, liveinstrument, minimalistiska arrangemang, bubblande keyboard och skarp gitarr.

Något som för samman reggae från VI är att de flesta använder liveinstrument, något som han anser vara grunden för klassisk reggae, men som Jamaica lämnat bakom sig.

Även om VI-reggae har ett klassiskt reggaesound är det inte bakåtsträvande eller mossigt. Tippy räknar upp flera producenter som han tycker beskriver VI-reggae bäst.

– Vi har Dean Ponds polerade moderna roots, Sound VIzions glada digitala roots och Bambú Station, som gör djup roots.

 Tippy har svårt att beskriva sitt eget sound. Han nämner Midnite, men också hiphop, soul, jazz och brittisk steppers som sina influenser.

– Ska jag nämna en sak som verkligen förenar VI-reggae så är det de socialt medvetna texterna.

Magisk ö
För att vara en ö med endast 60 000 invånare har St Croix lyckats skaka fram mängder av duktiga sångare och producenter. Tippy säger att öarna har ett överflöd av talangfulla artister och att det varje månad dyker upp någon ny med internationell potential. När han ska förklara varför det finns så mycket talang blir svaret något gåtfullt och för tankarna till tv-serien Lost.

– St Croix är en unik och mystisk plats. Härifrån kommer många kända artister, tänkare, musiker, författare och idrottsmän. Jag tror att St Croix har några av de mest kreativa invånarna i hela världen. Varför är ett mysterium, men min känsla är att det finns energicentrum i jorden som skapar och formar våra sinnen på ett sätt som modern vetenskap inte kan greppa, skriver Tippy och fortsätter:

– St Croix måste vila ovanpå ett sådant energicentrum. Jag tror att det finns odokumenterade skäl till varför vi varit så efterfrågade av så många koloniala krafter i historien. Det är också därför det finns så mycket militära baser i området och så många radiomaster häromkring.

Han ger också mer handfasta förklaringar och skriver att St Croix alltid varit en rebellisk ö och att befolkningen är oberoende till sinnet, något han tror fostrar musikalisk kreativitet. Att vara en del av USA tror han också påverkat.

– Vi är ett amerikanskt territorium och har stor befolkning från hela Karibien. De som växer upp här får influenser från både USA och Karibien. Den kulturella korsbefruktningen skapar en väldigt fruktsam miljö för att skapa musik och konst.

Ljumt intresse i Europa
Reggae från VI har haft ett starkt fäste på det amerikanska fastlandet i många år, men i Europa har intresset varit ljumt så här långt. Midnite och Pressure Buss Pipe är de som hittills lyckats bäst. Även sångerskan Dezarie har fått viss uppmärksamhet. Men egentligen inte mycket mer, trots duktiga artister som NiyoRah, Ras Attitude och Batch.

– VI-reggae börjar få ett bredare gehör i Europa, men jag tror att det är svårt eftersom artisterna härifrån inte fått särskilt mycket stöd från Jamaica. Kommersiella framgångar i Europa beror ofta på hur accepterad man är på Jamaica, förklarar Tippy, som menar att Midnite ändå lyckats bryta den spiralen.

Laurent "Tippy" Alfred och sångaren Toussaint på St Croix

Laurent "Tippy" Alfred och sångaren Toussaint på St Croix

Midnite aldrig haft en singel på de jamaicanska topplistorna. De har heller aldrig spelat på Jamaica, men är ändå respekterade och älskade i Europa. Tippy lyfter också fram resursbristen som ytterligare en anledning.

– De flesta skivbolagen härifrån är små verksamheter utan resurser att lansera marknadsföringskampanjer för att slå i Europa.

”Mycket att vara hoppfull kring”
Tippy är kritisk till vissa jamaicanska artister och menar att dancehallen genomgår stora musikaliska förändringar just nu.

– Det är svårt att klassa merparten av rytmerna som reggae. De är i grunden hiphop/pop-arrangemang med lite originalitet. Det är inte alls som dancehallen på 80- och 90-talen som skapade ett helt nytt sound.

Han tillägger:

 – Det finns kanske mycket att äcklas av i nutida reggae, men också mycket att vara hoppfull kring. Även om Vybz Kartel och Mavado får mest radiotid, finns det otaliga andra som sprider positiva budskap.

Tippy är inte orolig för framtiden, vare sig för roots reggae i allmänhet eller VI-reggae. Han tror att det nutida dancehallsoundet är en fluga, men att roots alltid kommer att finnas kvar.

– Nyckeln för sångare och producenter inom rootsgenren är att anpassa sig till nya format för marknadsföring och försäljning. På så vis kan vi fortsätta skapa musik som kommer att höras.

SJU SNABBA TILL TIPPY

Favoritartist?
Vaughn Benjamin (Midnite)

Bästa skivbolag?
Lustre Kings Productions

Bästa låt?
Handsworth Revolution med Steel Pulse

Favoritgenre?
Roots

Favoritproducent?
Karl Pitterson

Bästa rytm?
Hard Times

Bästa skivomslag?
A New Chapter of Dub med Aswad

6 Comments

Filed under Intervjuer

6 responses to “Ljus framtid för VI-reggae

 1. Mycket givande läsning och en artikel helt i min smak! VI-Rootsen har en fängslande historia som definitivt förtjänar att berättas oftare. Skulle säga att näst efter Jamaica och England, ser jag Jungfruöarna som den mest blomstrande platsen för reggae. Har själv ett hundratal album därifrån och de flesta av dem håller väldigt god rang.

  • reggaemani

   Det var kul att höra. Har själv inte särskilt mycket VI-reggae i samlingen, så den här artikeln var grymt kul att skriva.

   Har en intervju på gång med NiyoRah också samt en recension av hans nya platta Feel Your Presence.

 2. Since this of interest to us in the VI, and I happen to be a Swedish speaking (transplanted) Crucian I took the liberty to translate the text for the benefit of all Tippy’s friends that might stop by:

  Bright Future For VI Reggae

  The US Virgin Islands has during the last 10 years become a force to recon with, especially in the US. But in Europe the breakthrough has been slow. Reggaemani (Reaggaemania) has talked to the Producer and record company owner Laurent ”Tippy” Alfred to learn more about the scene…. See More

  The US Virgin Islands is an autonomous part of the US. It can best be described and a tourist paradise. The three main islands, St. Thomas, St. John and St Croix are situated in the western West Indies immediately east of Puerto Rico. The largest island – St. Croix – has a population of about 60000 and is the base for a type of reggae that is commonly known as Virgin Islands reggae VI-reggae).

  The group of island lies, just like Jamaica, in the Caribbean Sea. But they have more common denominators than that. For example, the Rastafarian religion has a grip in the islands since many years.

  Laurent Tippy Alfred in his studio.

  If you ask older local rastas, they will tell you that Rastafarians have existed on St Croix and St. Thomas since the 1930’s and 40s. That is not long after the founding of the religion in Jamaica. So. reggae, that is the core of Rastafarian culture, has existed here for a long time, writes Laurent ”Tippy” Alfred, producer and owner of the record company I Grade that is based on St. Croix, in an email to Reaggemani.

  Started already in the 70’s.

  He tells us that the first reggae performance that he know of is Ras Abijah of St Thomas who released the record Ras Abijah vs. The Beast already in 1979. But there are more pioneers than so.
  – Zeus and the Kasha Heads, The Zioneers, Umoja, Inner Vision and of course, Midnite are some early reggae artists. Tippy writes that Midnite was founded around 1989, eight years before they released their first record Unpolished. That record in the beginning of the current scene here, He continues:

  Since then several studios and production houses have been founded, for example Glamorous Records, Sound VIzion and I Grade.

  Midnite is the foundation.

  Tippy describes the feeling as unique and much more varied than commonly assumed. There is for example no uniform VI-sound.

  – Midnite is the foundation for all reggae from here. Their sound in clearly dominating and something that most associate with VI reggae. Heavy base arches, low tempo, live instruments, minimal arrangements, bubbling keyboards and sharp guitars.

  Something that unites reggae from the Vi is that most artists use live instruments. This is something that is considered being the basis for classic reggae, but that Jamaica has left behind.

  Even is Vi reggae has a classic reggae sound, it isn’t backwards nor mossy. Tippy lists several producers that he things describes VI reggae most accurately.
  .

  – We have Dean Ponds polishing modern roots, Sound VIzions happy digital roots and Bambú Station that make deep roots.

  Tippy finds it difficult to describe his own sound. He mentions Midnite, but also hip-hop, soul, jazz and British steppers as his influences.

  – If I were to name on thing that really unites VI reggae, that would be the socially conscious lyrics.

  Magical Island.

  To be an island inhabited by only 60 000 people, St. Croix has succeeded to produce a lot of good singers and producers. Tippy tells that the islands have an abundance of talented artists and that each month someone new with international potential is appearing. When he is to explain why this is, the answer becomes somewhat mysterious and reminiscent of the TV series “Lost”.

  – St Croix is a unique and mystical place. Many famous artists, thinkers musicians, authors and athletes hail from here. I think that Crucians are some of the most creative inhabitants of the planet. Why this is, is a mystery but I believe there is an energy center in the earth that creates and molds out minds in a way that modern science can not grasp, Tippy writes and continues:

  -St Croix must be resting on such a center of energy. I believe there are undocumented reasons to why we have been so popular with colonial forces throughout history. This is also why there are also so many military bases in the area and so many radio towers around here.

  He also gives more concrete explanations and explains why St. Croix always has been a rebellious island and the population has free minds, something that he believes spurs musical creativity. He also believes being part of the US has had an influence.

  – We are a US territory and have a large population from around the entire Caribbean. Those who grow up here gets influences from both the US and the Caribbean, The cultural crosspollination created a fertile environment for creating music and art.

  Lukewarm interest in Europe.

  Reggae from the VI has had a strong hold in the US mainland for many years, but in Europe the interest has been lukewarm sofar. Midnite and Pressure Pops are those who have sofar been the most successful. Even the singer Dezarie has receives some attention. But that’s about it, despite talented artists such as NiyoRah, Ras Attitude and Batch.

  – VI reggae is starting to gain a wider interest in Europe, but it is difficult since the artists from here do not get especially much support from Jamaica. Commercial success in Europe is much dependent on how accepted you are in Jamaica, says Tippy, who means that Midnite still has succeeded in breaking that spiral.

  Laurent “Tippy” Alfred and singer Toussaint on St Croix

  Midnite has never had a single on the Jamaican top lists. They have never played in Jamaica, but they are still loved and respected in Europe. Tippy also brings up the lack of resources as an additional reason.

  – Most of the local record companies are small and do not have the resources to launch marketing campaigns to break through in Europe.

  ” Much to be hopeful for”

  Tippy is critical about some Jamaican artists and thinks that dancehall is going through large musical changes right now.

  – It is hard to class most of the rhythms as reggae. They are fundamentally hip-hop/pop- arrangements with little originality. Its not at all like the dancehall of the 70’s and 80’s that created a completely new sound.
  He adds:

  – There might be a lot to be disgusted by in the reggae of today, but also a lot to be hopeful for. Even if Vybz Kartel and Mavado gets the most airtime on radio, there are still numerous other that spread positive messages.

  Tippy is not worried about the future, neither for roots reggae in general nor VI Reggae. He believes that the dancehall sound of today is a fad, but that roots will always be around.

  – The key for singers and producers in the roots genre is to adapt to new formats of marketing and sales. This was we can continue to create music that will be heard.

  Sever quick questions for Tippy:

  Favorite artist?
  Vaughn Benjamin (Midnite)

  Best record company?
  Lustre Kings Productions

  Best song?
  Handsworth Revolution med Steel Pulse

  Favorite genre?
  Roots

  Favorite producer?
  Karl Pitterson

  Bet rhythm?
  Hard Times

  Best album cover?
  A New Chapter of Dub med Aswad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s